Belangrijk om te weten:

 • Je dient een geldig legitimatiebewijs te laten zien.
 • De tarieven zijn voor één gebruiksdag, tenzij anders vermeld en incl. BTW.
 • Bij ophalen betaalt u de leenkosten; dat is uitsluitend mogelijk met een pinbetaling.
 • Er wordt geen borg gevraagd.
 • Je dient zelf zorg te dragen voor vervoer van het materiaal. Wij hebben op dit moment geen mogelijkheden om het vervoer te verzorgen.
 • Wanneer je goederen leent, dan dien je deze op de afgesproken dag voor 10 uur ‘s morgens te retourneren.
 • Verloren of beschadigde materialen dien je tegen nieuwwaarde te vergoeden. Wij adviseren je hiervoor een (evenementen- en/of opzicht-) verzekering af te sluiten, een aansprakelijkheidsverzekering is onvoldoende.
 • Het geleende materiaal dien je schoon, droog en compleet te retourneren. Reinigings- of reparatiekosten worden aan je doorberekend à € 35,- per uur. Spring- en attractiekussens dienen correct  opgevouwen/ opgerold  te worden.
 • Bij annulering tot 10 werkdagen voor de ingangsdatum van de huurovereenkomst worden geen kosten in rekening gebracht. Verder gelden de regels zoals genoemd in artikel 5 van de algemene verhuurvoorwaarden.
 • Je dient zelf de artikelen in/uit te laden; neem daarvoor voldoende hulp mee. Indien mogelijk assisteren wij graag met het in/uit laden van de artikelen. Dit gebeurt wel op jouw eigen risico.

Verhuurvoorwaarden sport en speluitleen:

Begripsomschrijving

In deze wordt verstaan onder:
Verhuurde zaken: de zaak of zaken die onderwerp is/ zijn van de huurovereenkomst
Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit.
Verhuurder: WIJ 3.0 De Stadsbrug.
Schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder direct of indirect lijdt ten gevolgen beschadiging of vermissing van de verhuurde zaken of van toebehoren of onderdelen daarvan van een andere zaak van de verhuurder. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervanging en reparatie van de verhuurde zaken en de derving van huurinkomsten. Met of door de verhuurde zaken aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de verhuurde aansprakelijk is.
Gebruiker: een ieder die gebruik maakt de verhuurde zaken terwijl de zaken onder de hoede zijn van de huurder.

Artikel 1: Bepaling van de huurprijs, de duur van de huur en de verhuurde zaken

De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode, het tarief en de verhuurde zaken zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeengekomen. Slechts na door verhuurd verleende toestemming is het huurder toegestaan de verhuurde zaken op een tijdstip gelegen buiten de openingstijden van verhuurder terug te brengen. In dat geval blijft huurder aansprakelijk voor alle schade ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk de verhuurde zaken heeft ontvangen en geïnspecteerd of heeft laten inspecteren.

Artikel 2: Verlenging van de huurperiode

Huurder verplicht zich de verhuurde zaken uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de overeenkomst eindigt bij verhuurder terug te bezorgen op het adres waar ook de verhuurde zaken zijn afgehaald, tenzij voor verlenging van de huurovereenkomst is overeengekomen.

Artikel 3: Overschrijding van de huurperiode

Indien de verhuurde zaken niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde, periode bij verhuurder is ingeleverd, is verhuurder gerechtigd de verhuurde zaken direct terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat verhuurde zaken weer in het bezit zijn van verhuurder, met dien verstande dat huurder tot aan dat moment een beding van € 100,00 per dag boven op de huursom verschuldigd wordt, waarbij een gedeelte van een dag als één dag geldt, onverminderd de gehoudenheid van huurder tot vergoeding van door verhuurde lijden schade. Deze verhoging met € 100, – per dag geldt niet indien huurder aantoont dat de overschrijving van de huurtermijnen het gevolg is van overmacht.

Artikel 4: Transport van de verhuurde zaken

Huurder verzorgt onder eigen verantwoordelijkheid het transport van de verhuurde zaken. Indien op enig moment naar het oordeel van verhuurder het transport niet op een juiste en/ of veilige wijze zal geschieden, kan verhuurder de huurder verplichten het transport door verhuurder te later verzorgen. De kosten daarvan komen voor rekening van huurder. Indien het transport van de verhuurde zaken door verhuurder of vanwege verhuurder wordt verzorgd, is huurder verplicht om de verhuurde zaken op het tijdstip dat is overeengekomen transport-klaar te hebben staan. Indien de verhuurde zaken niet tijdig transport-klaar staan en verhuurder daardoor niet direct op het afgesproken tijdstip kan aanvangen met het transport, worden de kosten voor het oponthoud in rekening gebracht bij huurder, met een minimum van € 75, -.

Artikel 5: Annulering

Bij annulering geldende volgende regels: Tot 10 werkdagen voor de ingangsdatum van de huurovereenkomst worden geen kosten in rekening gebracht. Vanaf 10 werkdagen voor de ingangsdatum van de huurovereenkomst tot de ingangsdatum van huurovereenkomst wordt 50% van het huurbedrag in rekening gebracht. Op de ingangsdatum van de  huurovereenkomst zelf wordt 100% van de huursom in rekening gebracht.

Artikel 6: Betaling

Betaling dient, tenzij anders is overeengekomen of indien verhuurder zorg draagt voor het transport voorafgaand aan de huur te gebeuren per Pin betaling en bij een eventuele verlenging daarvan onmiddellijk na ommekomst van de huurtermijn voor dat deel van de huursom, dat nog openstaat. Indien huurder niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Vanaf de datum van verzuim is huurder over het openstaande bedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 2% op jaarbasis verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een maand geldt.

Verhuurder is te allen tijde, zowel bij het aangaan van de huur als bij de eventuele verlenging daar gerechtigd betalingszekerheid van huurder te verlangen.

Indien verhuurder ook na somnatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is hij daarenboven gehouden tot vergoeding van incassokosten. Onder incassokosten wordt verstaan alle kosten die verhuurder in en buiten rechte maakt voor de invordering van het verschuldigde bedrag, een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag dan wel, indien het verschuldigde bedrag kleiner is dan € 500,00, een minimum van € 100,00.

Artikel 7: Gebruik van de gehuurde zaken

Huurder dient op zorgvuldige wijze met de verhuurde zaken om te gaan, ervoor te zorgen dat de verhuurde zaken overeenkomstig de bestemming worden gebruikt en om de noodzakelijke veiligheids- en zorgvuldigheid maatregelen te treffen.

Huurder dient aan gebruikers van de verhuurde zaken aan te geven dat het gebruik voor eigen risico geschiedt.

Huurder dient zich ter zake van alle in het kader van de huurovereenkomst aan hem ter beschikking gestelde goederen deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle voorkomende risico’s gedurende de tijd dat deze goederen onder beheer en/of in de risicosfeer van huurder zijn.

Vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van de goederen dient direct bij ontdekking door huurder aan verhuurder te worden gemeld.

Bij vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering dan wel bezwaring van de goederen dient huurder de nieuwwaarde van de goederen aan verhuurder te vergoeden.

Huurder is gehouden de verhuurde zaken in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen. Huurder is verplicht tot het ongedaan maken van door hem of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen; huurder kan ter zake geen enkel rechtop vergoeding doen gelden.

Huurder dient erop toe te zien dat alle gebruikers beschikken over de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor gebruik van de gehuurde zaken vereist is.

Het is huurder niet anders dan met schriftelijke toestemming van verhuurder toegestaan de gehuurde zaken weder te verhuren of anderszins aan een ander in gebruik te geven.

Het is huurder niet toegestaan verhuurder jegens derden te verbinden of de schijn daartoe te wekken.

Gezien de maatschappelijke doelstelling van verhuurder is het is huurder niet toegestaan om de verhuurde zaken bedrijfsmatig in te zetten voor commerciële activiteiten. Indien dit wel gebeurt, zal verhuurder een boete van € 500,- per dag opleggen.

Huurder is gehouden de verhuurde zaken schoon en droog te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 35,- per uur.

In geval van schade of defecten aan de verhuurde zaken, is de huurder niet toegestaan de verhuurde zaken te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de veiligheid.

In geval van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is huurder verplicht:

 • verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen;
 • de instructies van de verhuurder op te volgen;
 • gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te verstrekken;
 • zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden;
 • de verhuurde zaken niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
 • de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ten verweren tegen aanspraken van derden;
 • de verplichtingen en verboden van dit artikel ook op te leggen aan de ander gebruikers van de verhuurde zaken en toe te zien op de nakoming daarvan.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van de verhuurde zaken is opgemaakt, wordt huurder verondersteld de verhuurde zaken in onbeschadigde toestand te hebben ontvangen.

Huurder is aansprakelijk voor alle schade van de verhuurder die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van de verhuurde zaken.

Indien de schade gevolg is van enig nadeel dat met of door de verhuurde zaken is toegebracht, wordt de omvang daarvan op voorhand bepaald op het bedrag van de aan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstelling, eventueel vermeerderd met andere schade van de verhuurder.

De schade ten gevolge van de onmogelijkheid de verhuurde zaken tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van de verhuurde zaken, vermenigvuldigd met de huurprijs per dag, verminderd met 1 in verband met besparing van variabele kosten.

Artikel 9: Herstellingen van de verhuurde zaken

De huurder is verplicht de kosten van kleine herstellingen te betalen, tenzij deze nodig zijn geworden door het tekortschieten van de verhuurder in de nakoming van zijn verplichting tot het verhelpen gebreken.

Herstellingen dienen door of vanwege verhuurder te worden uitgevoerd.

Artikel 10: Gebreken aan de verhuurde zaken en aansprakelijkheid verhuurder

Tussen partijen kan een tekortkoming aan de verhuurde zaken die geen verband houdt met onzorgvuldig onderhoud, niet als gebrek gelden.

Verhuurder is slechts gehouden gebreken te verhelpen indien hij deze gebreken bij het aangaan van de huurovereenkomst kende of behoorde te kennen, dit redelijkerwijze mogelijk is en dit geen uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze niet van verhuurder zijn te vergen.

In geval van gebreken heeft huurder slechts recht op vermindering van de huurprijs als verhuurde bij het aangaan van de huurovereenkomst de gebreken kende of behoorde te kennen.

Verhuurder is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken indien hij bij het aangaan van de huurovereenkomst de gebreken kende of behoorde te kennen.

Artikel 11: Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen

Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van de verhuurde zaken van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was.

Artikel 12: Ontbinding van de huur

Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van de verhuurde zaken te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien blijkt dat huurder tijdens de huurperiode een of meer de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, tijdig of niet volledig nakomt of zal nakomen, indien huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, hij surseance van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst, er beslag op de verhuurde zaken wordt gelegd, of indien verhuurder tijdens de huurperiode van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij deze huurovereenkomst niet was aangegaan. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in het bezit van de verhuurde zaken te doen stellen. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de ontbinding van de huurovereenkomst.

Artikel 13: Aansprakelijkheid van de huurder voor gedragingen of nalatigheden van anderen

Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de gebruikers van de verhuurde zaken, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.

Artikel 14 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden maken onderdeel uit van elke huurovereenkomst van verhuurder. Eventuele voorwaarden van huurder zijn nadrukkelijk niet van toepassing, ook wanneer er schriftelijk anders over wordt gekomen, tenzij de schriftelijke overeenkomst wordt ondertekend door het afdelingshoofd van verhuurder.

Artikel 15: Toepasselijk recht

De huurovereenkomst wordt te allen tijde beheerst door Nederlands recht. Indien de zaak wordt voorgelegd aan een andere rechter dan de kantonrechter, dan is uitsluitend bevoegd de rechter met bevoegdheid in de vestigingsplaats van verhuurder, tenzij huurder binnen een maand zich schriftelijk op dit artikel beroept, schriftelijk kenbaar maakt beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te verkiezen.

Utrecht, januari 2023